Inter Motors

REGULAMIN KONKURSU

Pobierz regulamin

Regulamin konkursu „WYGRAJ KASK SMK I ZABIERZ SKUTER SYM NA WEEKEND”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem Nagród jest firma Inter Cars S.A. , z siedzibą w Warszawie
02-903, ul. Powsińska 64, zwana dalej „Organizatorem”

2. Konkurs będzie prowadzony na stoisku SYM podczas targów Warsaw Motorcycle Show, a jego
wyniki będą ogłaszane za pośrednictwem Serwisu Facebook.com w poście konkursowym na stronie:
Inter Motors, dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/InterMotorsPolska/, zwanej dalej
Profilem.

3. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda
osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, posiadająca adres zamieszkania na terenie Polski.

4. Konkurs prowadzony będzie na terenie targów Warsaw Motorcycle Show, PTAK WARSAW EXPO,
Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, Polska na podstawie niniejszego „Regulaminu Konkursu”.

5. Konkurs rozpocznie się 2.03.2018 r. o godzinie 10:00 zakończy się 04.02.2018 r. o godzinie 18:00.

6. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się w dniach 02-04.03.2018 najpóźniej do godz. 20:00 poprzez
publikację posta na Profilu.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących
bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

II. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie jest potwierdzeniem
zapoznania się z Regulaminem.

b. Wyrazić zgodę na przetwarzanie zawartych w profilu osobowym w Serwisie Facebook.com
następujących informacji: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy – do celów
związanych z przeprowadzeniem konkursu i wydaniem nagród.

2. Przebieg konkursu:

a. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie formularza na ulotce
dostępnej na stoisku Organizatora i udzielenie odpowiedzi na 2 pytania:

1. Który z zaprezentowanych na stoisku skuterów SYM spodobał Ci się najbardziej?

2. Gdzie chciałbyś wybrać się na nim na weekend?

b. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez jury w składzie: Małgorzata Smakosz i Tomasz Sondij –
przedstawicieli Inter Cars S. A., na podstawie kreatywności i zgodności z treścią zadania
konkursowego.

c. Autorzy 3 najwyżej ocenionych prac otrzymają nagrody: nieodpłatne wypożyczenie skutera SYM
na weekend oraz kask SMK model Cooper MA 200 lub SWING GL 162 do wyboru.
Uczestnik konkursu może przekazać dowolną liczbę zgłoszeń, wszystkie z nich zostaną rozważone
przez Jury oddzielnie. Nagroda zostanie przyznana za wybrane jedno zgłoszenie.

3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:

a. Akceptuje warunki Regulaminu Konkursu. Wyraża zgodę na wykorzystanie zamieszczonego
zgłoszenia w celach marketingowych przez Organizatora Konkursu oraz Fundatora Nagród.

b. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych
Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883);

c. Jest autorem/autorką przekazanych zgłoszeń.

d. Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przesłanych prac – z podaniem nazwiska
autora/autorki –przez Organizatora nadesłanych zgłoszeń w dowolnym czasie, formie i mediach.

4. Wymagania dotyczące uczestnictwa:

Zgłaszane prace nie mogą naruszać ogólnie przyjętych norm obyczajowych, a w szczególności nie
mogą zawierać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe i wulgarne, wyrażeń z zakresu erotyki
i/lub pornografii, materiałów rasistowskich promujących przemoc i/lub naruszających prawo do
prywatności, materiałów chronionych prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody ich
właścicieli prawnych.

5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu Konkursu. Wszelkie
naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

6. Konkurs nie podlega przepisom ustawy o grach hazardowych.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. Sposób, w jaki Użytkownicy Serwisu korzystają z udostępnionej im w Serwisie powierzchni
wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki.

b. Szkody spowodowane przez treści zamieszczone przez uczestników w Serwisie.

c. Połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego
połączenia.

d. Stratę lub uszkodzenie treści przesłanych do Serwisu drogą elektroniczną.

e. Szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Użytkowników Serwisu w związku z
interakcjami z Serwisem.

f. Jakiekolwiek problemy związane z działaniem Serwisu Facebook.com.

2. Wszelkie roszczenia Użytkowników Serwisu z tytułów wymienionych wyżej są wyłączone z
odpowiedzialności Organizatora. Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie Organizatora od wszelkich
roszczeń osób trzecich powstałych w związku z korzystaniem przez użytkownika z Serwisu.

IV. NAGRODY I WYDANIE NAGRÓD

1. Nagrodami są: 3 x usługa wypożyczenia skutera SYM na weekend, 3 x kask SMK
Kaski SMK zostaną wysłane kurierem na adres podany przez zwycięzcę w wiadomości prywatnej,
wypożyczenie skutera SMK – data i miejsce, zostaną uzgodnione indywidualnie z każdym Laureatem.

2. Organizator informacje o zwycięzcach zamieszcza w treści posta konkursowego oraz kontaktuje się
ze zwycięzcą poprzez wiadomość e-mail. Brak kontaktu z organizatorem w terminie 10 dni od
ogłoszenia wyników konkursu jest równoznaczne z rezygnacją zwycięzcy z nagrody.

3. Wysyłka kasków SMK przez organizatora odbędzie się w czasie nie dłuższym niż 14 dni od
przekazania danych teleadresowych przez laureata.

4. Organizator Konkursu ma prawo potwierdzić tożsamość zwycięzcy poprzez okazanie Dowodu
Osobistego (przesłanie Organizatorowi jego kopii drogą poczty elektronicznej).

5. Nie ma możliwości wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną.

6. Nie ma możliwości przeniesienia praw do nagrody na osobę inną niż wybrana przez Jury.

7. W przypadku niemożliwości zapewnienia przez fundatora nagrody głównej w podanym rozmiarze
zapewniony zostanie zwycięzcy inny kask tej samej marki o równej wartości pieniężnej.

8. Towary wygrane na zasadach niniejszego Konkursu nie podlegają zwrotom.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w
szczególności w przypadku niedopełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków wzięcia udziału w
konkursie lub w przypadku niedoręczenia Uczestnikowi nagrody spowodowanego niepodaniem lub
błędnym podaniem przez Uczestnika danych adresowych.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

Organizator zastrzega, że poniższy Regulamin Konkursu może ulec zmianie w czasie trwania
konkursu.